घटना दर्ता किताबमा रहेका बिवरण उपलब्ध गराउने वारे पुन ताकेता - श्री ( वडा कार्यालयहरू सबै ) मिथिला नगरपालिका ।