घटना दर्ता कितावको अभिलेख हेर्दा लाग्ने दस्तुर सम्वन्धमा - श्री (वडा कार्यालयहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!