च्पापकटर मेशिन खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७७/१०/०४) !!!