च्यापकटर मेशिन खरिद सम्वन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना - (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/१०/२८) !!!