जरिवाना तिरी सम्पती विवरण बुझाउने सम्बन्धमा - श्री (पत्रमा उल्लेखित सबै) मिथिला नगरपालिका !!!