जवाफ पेश गरेको सम्वन्धमा - श्री रवि जेनरल स्टोर्स, क.न.पा ६, सिन्धुली ।