जानकारी, विद्यालय पुन: संचालन, गुनासो सुनुवाई तथा मोनोपरामर्श सम्वन्धि अभिमुखीकरण सम्वन्धमा - श्री ( सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका , धनुषा ।