जानकारी सम्बन्धमा - श्री (सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!