जानकारी सम्वन्धमा - श्री (सबै सम्वन्धित विद्यालयहरु ) मिथिला नगरपालिका !!!