जानकारी सम्वन्धमा - श्री (सामुदायिक विद्यालयहरु सबै) मिथिला नगरपालिका ।