झुल खरिद ढुवानी सम्वन्धि आशय पत्रको सूचना - (प्रकाशित मिति २०७८/०२/१०) !!!