झुल खरिद सम्वन्धि शिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना - (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८/०९/१५) !!!