झोलुङ्गे पुलकार्यको लागि गै.स.स. बाट प्रस्ताव आव्हानसम्बन्धी सूचना !!!