थप तथा लगत कट्टाको विवरण उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा - श्री (वडा कार्यालयहरु सबै) मिथिला नगरपालिका ।