धरौटी रकम जफद गर्ने सम्वन्धमा - श्री ( लेखा शाखा ) मिथिला नगरपालिका ।