नदिजन्य पदार्थको विक्रीका लागि (E-bidding) बोलपत्र आव्हान सम्वन्धि सुचना - प्रथम पटक प्रकाशित मिति : २०७८/०५/१८