नवौं नगर शभा हिउदे अधिवेशन सम्वन्धमा - श्री पत्रमा उल्लेखित सबै !!!