निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भइ कामकाज गर्ने वारे - श्री(सबै वडा कार्यालयहरू, शाखा/उपशाखा सबै ) मिथिला नगरपालिका ।