निर्णय कार्यन्वयन सम्वन्धमा - श्री(सबै वडा कार्यालयहरू, शाखा/उपशाखा सबै ) मिथिला नगरपालिका ।