नेपाल लेप्रोसी ट्रष्ट प्रस्तावक रहेको लालगढ लेप्रोसी अस्पताल तथा सेवा केन्द्रको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE) प्रतिवेदन तयारी सम्वन्धी सार्वजनिक सूचना !!!