नेपाल संवत् उल्लेख गर्ने सम्बन्धमा - श्री (विषयगत शाखा, वडा कार्यालयहरु, स्वास्थ्य संस्था, सामुदायिक विद्यालयहरु सबै ) मिथिला नगरपालिका !!!