परीक्षा समय तालिका सम्बन्धमा -श्री (सम्पूर्ण कक्षा ८ संचालित विद्यालयहरू) मिथिला नगरपालिका ।