परीक्षा सामाग्री बुझिलिने सम्बन्धमा - श्री (सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु) मिथिला नगरपालिका !!!