पशु स्वास्थ्यको क्षेत्रमा मिथिला नगरपालिका उत्कृष्ट कार्य गरेकोमा नेपाल पराभेटरिनरी एण्ड लाइभस्टक अशोसिएसन प्रादेशिक कार्य समिति, मधेश प्रदेश द्वारा सम्मानित !!!