पावर स्प्रेयर खरिद तथा ढुवानी सम्वन्धी आशयको सूचना -(प्रकाशित मिति २०७८/१२/१०) !!!