प्रतिभा डबली कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि जानकारी !!!