प्रथम चौमासिक निकास माग गर्ने सम्वन्धमा - श्री ( वडा कार्यालयहरू सबै ) मिथिला नगरपालिका ।