प्रविधिक सहायक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा !!!