प्रस्ताप पेश गर्ने वारे - श्री (सम्पूर्ण सामुदायिक विधालयहरु) मिथिला नगरपालिका !!!