प्रस्ताव पेश गर्ने वारे - श्री ( सम्पूर्ण समुदायिक विद्यालयहरू ) मिथिला नगरपालिका, धनुषा ।