प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा - श्री (सामुदायिक विद्यालयहरु सबै) मिथिला नगरपालिका !!!