फलफुल विरुवाको दर रेट सम्वन्धि सूचना - (प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७९/०२/३०) ।