फलफुल विरुवा खरिद सम्वन्धि आशयपत्रको सूचना - (प्रकाशित मिति २०७९/०३/३२) !!!