बडहरी बजारको ठेक्काको सूचना दोस्रो पटक प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा !!!