बोलपत्रको म्याद थप सम्वन्धमा - श्री सरोकारवाला सबै !!!