बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना - (प्रकाशित मिति : २०८०/०९/२४)