मिथिला नगरपालिकाको आ.व. २०७६-२०७७ को लागि पाचौ नगर शभा(हिउदे अधिवेशन) बाट स्वीकृत विनियोजन ऐन, २०७६ ।