मिथिला नगरपालिकाको परिचय पुस्तिका आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ मा दोस्रो नगर सभा बाट पारित बजेट तथा कार्यक्रम ।