मिथिला नगरपालिकाको पहिलो नगर सभाबाट स्वीकृत नीति, कार्यक्रम र बजेट (मिति : २०७४/०९/२४ ) !!!