मिथिला नगरपालिका, नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2078-08-08) का निर्णयहरू