मिथिला नगरपालिका, नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2079-06-09) का निर्णयहरू !!!