मिथिला नगरपालिका, नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2079-07-06) का निर्णयहरू !!!