मिथिला नगरपालिका भित्रका नदि÷खोलाहरुको ढुंगा, गिट्टी, वालुवा र ग्राभेलको विक्रीकर संकलन गर्ने सम्बन्धि ठेक्का बन्दोबस्तको शिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना