मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2075-12-12) को निर्णयहरू ।