मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2076-01-16) को निर्णयहरू ।