मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2076-04-02) को निर्णयहरू ।