मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2076-05-26) को निर्णयहरू ।