मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2076-06-02) को निर्णयहरू ।