मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2076-07-04) को निर्णयहरू ।