मिथिला नगर कार्यपालिका बैठक मिति (2076-07-19) को निर्णयहरू ।